dom.dk

Licensvilkår

09.05.2023

Nærværende vilkår gælder, for licensering af de produkter vi tilbyder. Vilkårene gælder tillige for evt. tilkøb.

Definitioner

"Licensgiver": dom.dk ApS, Cvr. 43561502

"Brugere": Alle, der har adgang til de licenserede produkter

"Licensvilkår(ene)": Nærværende vilkår og betingelser

Brugsret

Når man betaler abonnementsprisen, og accepterer licensvilkårene, opnår man en personlig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede indhold i en tidsbegrænset periode. Denne ret giver licenstageren mulighed for at foretage manuelle søgninger, udskrive og kopiere indholdet til personligt brug samt downloade dele af det licenserede. Det er ikke tilladt at anvende informationer og data fra det licenserede til konkurrerende virksomheder, og det er heller ikke tilladt at videregive det licenserede til tredjepart. Dog kan licenstageren videregive materiale eller samlinger, som de selv har udarbejdet ved brug af det licenserede, til tredjepart, hvis dette er nødvendigt for licenstagerens rådgivning af klienter i forbindelse med tvister og i processkrifter. Det er ikke tilladt at skrabe eller på anden vis automatisk integrere systemer op mod dom.dk's API'er eller brugerflader - medmindre det er særskilte API'er, som du køber og betaler for.

Tekniske krav

Det er licenstagerens eget ansvar at anskaffe og installere den nødvendige browser-software for at kunne bruge det licenserede indhold. Licensgiveren garanterer, at almindeligt anvendte browsere er understøttet (Chrome, Firefox, Edge i de to seneste versioner ud over den nyeste). Licensgiveren forbeholder sig dog retten til at ændre sit program, selvom det kan betyde, at licenstageren skal anskaffe og installere ny browser-software for at fortsætte med at kunne anvende det licenserede.

Fortrydelsesret

Hvis licenstager er forbruger, har licenstager 14 dage til at fortryde købet i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven. Det skal dog bemærkes, at fortrydelsesretten ophører, hvis det licenserede produkt tages i brug. Det betyder, at licenstageren kun kan udnytte fortrydelsesretten, indtil det licenserede tages i brug. Hvis licenstageren ikke er forbruger, gælder ingen fortrydelsesret.

Adgang og personlige sikkerhedsforanstaltninger

Det er kun de brugere, som licensgiveren har udstedt licens til, der må anvende det licenserede. En bruger må kun logge ind fra én enhed ad gangen, og licensgiveren kan vælge at indføre to-faktor godkendelse. Ingen bruger må give tredjemand adgang til det licenserede, hverken online eller i fysisk form, og ingen bruger må videregive det password, som licensgiveren har udstedt, til tredjemand. Hvis licenstageren er en virksomhed, offentlig eller privat institution eller organisation, må licenstageren heller ikke give adgang til det licenserede til andre medarbejdere end de brugere, som licensgiveren har udstedt password til. Hver bruger skal være unik og navngivet.

Opdateringer

Licensgiveren har ret til løbende at ajourføre og opdatere det licenserede, når det er nødvendigt, og licenstageren kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende på grund heraf. Licensgiveren har også ret til at ændre funktionaliteten af det licenserede, herunder fjerne eller ændre funktioner, for at kunne levere den bedst mulige ydelse til sine kunder.

Rettigheder

Licensgiver ejer ophavsretten og enhver anden tilknyttet rettighed til det licenserede, herunder html-kode, tekst, billeder eller andre elementer, som kan tilgås af licenstager via det licenserede. Herunder også samlingen. Det er vigtigt, at licenstager respekterer licensgivers rettigheder, og ethvert brud på disse rettigheder vil være licenstagets ansvar uden begrænsning af beløbsmæssig art. Brugerne har mulighed for at skrive egne noter og uploade domme til brug for udarbejdelse af materialesamlinger. Licenstager accepterer, at licensgiver kan anvende disse til egne formål for at højne brugeroplevelsen generelt eller bygge nye produkter (f.eks., men ikke begrænset til; machine learning).

Betalingsbetingelser

Licensafgiften skal betales forud for en abonnementsperiode på enten 3 eller 12 måneder ad gangen. Betaling skal ske kontant inden for 7 dage fra fakturadatoen. Hvis licenstager ikke betaler inden for den anførte betalingsfrist, vil der blive pålagt morarenter i overensstemmelse med Rentelovens regler. Licensgiver forbeholder sig retten til midlertidigt at lukke adgangen til det licenserede, hvis der ikke modtages rettidig betaling af licensafgiften. Licenstager er ikke berettiget til refusion af licensafgiften som følge af manglende adgang til det licenserede, når lukningen af adgangen skyldes licenstagers manglende betaling. En afmeldt brugeradgang kan ikke refunderes, uanset hvornår i abonnementsperioden afmelding sker. Licenstager har dog mulighed for at overføre en afmeldt brugeradgang til en anden bruger i løbet af den tilbageværende del af abonnementsperioden. Licenstager kan også tilkøbe flere brugeradgange, som vil blive faktureret ved oprettelse af adgangen.

Fejl

Det licenserede stilles til rådighed, som det er, og der gives ingen garanti herfor af nogen art. Licensgiver fraskriver sig ansvaret for eventuelle tekniske fejl og fejl i indhold. Selvom licensgiver løbende afprøver det licenserede, kan det ikke garanteres, at det vil være fri for fejl og uhensigtsmæssigheder, da al software, der er tilgængelig online, kan indeholde fejl. Licenstager har ikke ret til at kræve afhjælpning af fejl eller andre misligholdelsesbeføjelser, hvis der opstår fejl eller uhensigtsmæssigheder i det licenserede. Det gælder også for eventuelle indholdsmæssige fejl. Selvom licensgiver bestræber sig på at rette alle fejl og uhensigtsmæssigheder løbende, kan det ikke garanteres, at alle fejl vil blive rettet.

Support

Licensgiver yder e-mail support efter behov, men kun i forhold til det licenserede. Supporten dækker ikke spørgsmål vedrørende licenstagers IT-udstyr, browser, programmer m.v. Licensgiver yder support inden for licensgivers normale åbningstider, som er angivet på licensgivers hjemmeside. Licensgiver vil bestræbe sig på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, og vil bekræfte modtagelsen af henvendelsen.

Ansvar og erstatning

Licensgiver har ansvar for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i Produktansvarsloven, som ikke kan fraviges ved aftale, men ellers fraskriver licensgiver sig produktansvar. Licensgiver kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig overfor licenstageren for indirekte tab eller følgeskader som følge af brugen af det licenserede, herunder driftstab, tab af forventet indtjening, tab eller genopretning af data, tab af goodwill og andre former for følgeskader.

Licensgiver er ikke ansvarlig for fejl ved licenstagerens rådgivning, som skyldes fejl eller mangler ved det licenserede. Licensgiver kan heller ikke holdes ansvarlig for tab som følge af, at licenstageren ikke har haft mulighed for at anvende det licenserede, uanset årsagen, og uanset om licensgiveren var blevet informeret på forhånd om muligheden for et sådant tab. Licensgiverens ansvar for tab eller skade kan i ingen tilfælde overstige beløbet for den licensafgift, som licenstageren har betalt for den relevante licensperiode.

Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til licenstagerens egen forbindelse til licensgiverens service, herunder manglende forbindelse, systemnedbrud og lignende. Det samme gælder for licenstagerens øvrige IT-udstyr, browser, programmel og så videre. Hvis licenstageren misligholder licensvilkårene, er licensgiveren berettiget til erstatning i overensstemmelse med almindelige regler i dansk ret, ud over eventuelle krav på vederlag for uretmæssig udnyttelse af det licenserede.

Overdragelse

Licenstager må ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til licensaftalen til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra licensgiver. Ved en sådan overdragelse (herunder også ved fusion, opkøb, m.v.) forbeholder licensgiver sig retten til at opsige licensaftalen (og ændre på evt. rabatter).

Opsigelse

Licensaftalen vil fortsætte indtil en af parterne vælger at opsige den. Opsigelse kan ske når som helst, men senest 14 dage før udløbet af den aktuelle abonnementsperiode. Opsigelsen vil træde i kraft ved starten af den næste abonnementsperiode. Opsigelse skal ske skriftligt enten via brev eller e-mail. Licensgiver forbeholder sig ret til at afslutte licensaftalen med øjeblikkelig virkning, uden varsel, hvis licenstager ikke overholder licensvilkårene. Hvis det sker, vil licenstager have ret til at få tilbagebetalt eventuelle overskydende, forudbetalte licensafgifter for den resterende del af den 12-måneders periode.

Force majeure

Hverken licenstager eller licensgiver anses for ansvarlige overfor den anden part i tilfælde af omstændigheder uden for deres kontrol, som de ikke burde have forudset ved indgåelse af licensaftalen, og heller ikke burde have undgået eller overvundet. Sådanne omstændigheder kan omfatte, men er ikke begrænset til; krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, manglende forsyning af råmateriale, brand, skade på produktionsudstyr, afbrydelse af offentlig transport, herunder energiforsyning, samt import- og/eller eksportforbud. Hvis en leverandør for en part oplever tilsvarende omstændigheder, som ikke kunne undgås eller overvindes af leverandøren, anses det som force majeure for denne part.

Ændring af vilkårene

Licensgiver har mulighed for at ændre licensvilkårene, herunder foretage prisændringer. Dog skal de varslede ændringer meddeles licensmodtageren senest 30 dage før udløbet af den aktuelle abonnementsperiode, og licensudbyderen skal angive de gennemførte ændringer. Enhver ændring af vilkårene, herunder prisændringer, træder i kraft fra den næste abonnementsperiode. Hvis licensmodtageren ikke ønsker at acceptere de ændrede licensvilkår, skal de skriftligt meddele licensudbyderen senest 14 dage før udløbet af den aktuelle abonnementsperiode, at de ikke kan acceptere ændringen. I så fald anses licensaftalen for opsagt. Hvis licensmodtageren ikke meddeler licensudbyderen senest 14 dage før udløbet af den aktuelle abonnementsperiode, at de ikke kan acceptere ændringen af licensvilkårene, vil licensaftalen blive fortsat i overensstemmelse med de ændrede vilkår.

Behandling af oplysninger

Licensgiver indsamler og behandler oplysninger om licenstageren i forbindelse med levering af det licenserede. Disse oplysninger inkluderer persondata, herunder data om personlige virksomheder, som brugerne måtte indtaste i licenstagers systemer. Licensgiveren vil kun behandle personoplysninger om brugere i overensstemmelse med licenstagers instruks, der omfatter behandlinger, som er nødvendige for licensgivers levering af ydelser under licensvilkårene samt er nødvendige for licensgivers administration af kundeforhold. Licensgiveren vil træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller forringelse samt mod uvedkommendes kundskab, misbrug eller anden behandling i strid med gældende persondatalovgivning.

Formålet med behandlingen er at sikre, at licensvilkårene overholdes, at give information om licenstagers brug af det licenserede til rådighed for licenstager og til statistisk analyse med henblik på forretningsudvikling og elektronisk markedsføring af licensgivers produkter over for licenstager. Beugerne skal acceptere behandlingen af personoplysninger i et brugersamtykke ved første login.

Licenstager og brugerne har ret til at trække deres samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage, og licenstager og brugerne kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger der behandles. De har også ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger berigtiget eller slettet og i visse tilfælde at få behandlingen af oplysningerne begrænset samt få udleveret oplysninger om sig selv eller overført oplysningerne til en anden udbyder af lignende produkter. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Licenstager og brugerne kan klage til Datatilsynet, hvis de mener, at licensgivers behandling af oplysninger strider mod gældende databeskyttelseslovgivning.

E-handelsloven

Licensgiver overholder samtlige de oplysningspligter, som lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) pålægger tjenesteydere. For ikke at komplicere kommunikationen mellem licenstager og licensgiver, fraskrives imidlertid anvendelsen af e-handelslovens §§ 10, 11, stk. 1 og 12 i videst muligt omfang, jf. lovens § 13, stk. 2.

Sikkerhed

I overensstemmelse med licensvilkårene, garanterer licensgiver, at brugernes noter vil blive opbevaret i et datamiljø, der opfylder de samme sikkerhedskrav som kravene for opbevaring af personoplysninger.

Lovvalg og værneting

Aftaleforholdet mellem licensgiver og licensmodtager er underlagt dansk ret, og enhver tvist parterne imellem skal afgøres ved Retten i Roskilde som aftalt værneting.