Blogindlæg

Hvilke retskilder har vi?

Hvilke retskilder har vi?

I det danske retssystem har vi forskellige retskilder, som kan anvendes til at fastlægge og fortolke loven. Disse retskilder har forskellig betydning, og det er derfor vigtigt at kende til dem og deres rangorden, hvis man skal navigere i det danske retssystem.

De forskellige retskilder kan groft set inddeles i to kategorier: Lovgivning og retspraksis.

Lovgivning som retskilde

Lovgivning er den primære retskilde i Danmark, og det er her, at de grundlæggende regler for samfundet fastlægges. Lovgivningen omfatter både danske love og EU-lovgivning. Lovene vedtages af Folketinget, og træder typisk i kraft, når de er offentliggjort i Lovtidende. Lovgivningen kan også omfatte lovbekendtgørelser, cirkulærer og andre administrative forskrifter, der udstedes af myndighederne.

Lovgivning som værktøj

Når man arbejder med lovgivning som retskilde, er det vigtigt at være opmærksom på, at lovene kan være komplekse og vanskelige at tolke. Derfor kan det være nødvendigt at se på forarbejderne til loven, dvs. de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med lovens tilblivelse, som f.eks. betænkninger, høringssvar og lovforslag. Forarbejderne kan give en indsigt i lovgiverens intentioner, og kan være afgørende for tolkningen af loven.

Retspraksis som retskilde

Den næste retskilde i rangordenen er retspraksis. Retspraksis omfatter de afgørelser, der træffes af domstolene, og som er offentliggjort i domssamlinger. Retspraksis kan give vejledning om, hvordan lovgivningen skal fortolkes og anvendes i praksis. Domme fra Højesteret og landsretterne har den største vægt som retskilde, og vil normalt være afgørende for, hvordan loven skal administreres og fortolkes.

Europæisk lovgivning som retskilde

Det er også vigtigt at være opmærksom på EU-retten, som er en stadig vigtigere retskilde i Danmark. EU-retten har ofte forrang for national ret, og kan derfor tilsidesætte danske love og afgørelser fra danske domstole. EU-retten omfatter både EU-forordninger og EU-direktiver samt afgørelser fra EU-Domstolen.

Endelig kan der også være andre retskilder, som kan spille en rolle i en konkret retssag. Dette kan f.eks. være juridisk litteratur, som kan give en teoretisk indsigt i et bestemt retsområde, eller afgørelser fra andre lands domstole, som kan give inspiration under en dansk retssag.

Det er vigtigt at huske på, at rangordenen mellem retskilderne ikke altid er entydig, og der kan opstå tvivl om, hvilken retskilde der skal lægges mest vægt på i en given situation. I sådanne tilfælde er det op til domstolene at vurdere, hvad udfaldet skal være.